menu

Prywatność

Wymaganie dotyczące zachowania prywatności

BonnumPrywatność

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma BONNUM S.C. z siedzibą przy ul. Witkiewicza 58/3, 71-125 Szczecin, NIP: 852 263 25 42, przetwarza informacje:

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: telemarketing oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www.bonnum.pl i www.pendrive-usb.com (zakładka OFERTOWNIK lub kontakt mailowy) prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: BONNUM S.C. z siedzibą przy ul. Witkiewicza 58/3 71-125 w Szczecinie

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. Witkiewicza 58/3 71-125 Szczecin lub email: admin@bonnum.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 7 poniżej.

5. Państwa  dane osobowe będą przez firmę BONNUM S.C. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:- kontakt e-mailowy pod adresem: admin@bonnum.pl - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witkiewicza 58/3 71-125 Szczecin

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. BONNUM S.C. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,

Roman Karkowski

Bonnum Spółka Cywilna Monika Tymicz, Roman Karkowski

Ul. Witkiewicza 58/3

71-125 Szczecin

arrow_upward
BonnumPrywatność